Search Result of "ผู้ใช้บริการ"

About 184 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ กรณีศึกษาผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชนม์ชนก ชิตประเสริฐ, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
12345678910