Search Result of "ผู้เลี้ยงไก่"

About 15 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในเขตจังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgสุขสันต์ ชั้นประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คำดี

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการความช่วยเหลือในการเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ในระบบพันธะสัญญา จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เขียน:Imgฑิฆัมพร ทองจินดา

ประธานกรรมการ:Imgทองฟู ศิริวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบสื่อที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เลี้ยงไก่ชนหลังมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกที่จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา กาญจนบุรีและนครปฐม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เลี้ยงไก่ชนหลังมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกที่จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา กาณจนบุรี และนครปฐม

Img

Researcher

นาย วงเดช กงศรี

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตและความสามารถของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgวงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของสตรีในการเลี้ยงไก่เนื้อ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผู้เลี้ยงไก่เนื้อรับจ้าง บริษัทกรุงเทพค้าสัตว์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน:Imgนวลจันทร์ เพชรนุ้ย

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:งานส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย หนูจันทร์ มาตา

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์ม

Resume

Img

Researcher

นาย วิรัตน์ สุมน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร, การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา ฯลฯ, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย สุชาติ สงวนพันธุ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume