Search Result of "ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความรู้ ภาวะโภชนาการ และแบบแผนการบริโภคอาหาร ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนำตาลได้กับที่ควบคุมระดับนำตาลไม่ได้ ที่เข้ารับบริการคลินิคเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ กับที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ที่เข้ารับการบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

Img

ที่มา:วารสารคหเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความรู้ ภาวะโภชนาการ และแบบแผนการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนำตาลได้กับที่ควบคุมระดับนำตาลไม่ได้ ที่เข้ารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคและแบบแรงต้านที่มีต่อระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง

ผู้เขียน:Imgสุวรรณ รุ่งรัตนพงษ์พร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบแบบแผนการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้กับที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ที่เข้ารับการบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน:Imgวิรัชยา อินทะกันฑ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ความเสี่ยงต่อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) , โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ), ระบบบริการสุขภาพ (District Health System)

Resume