Search Result of "ผู้ปกครองนักเรียน"

About 28 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพาณิชยการปราจีนบุรีที่มีต่อการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

ผู้เขียน:ImgChintana BURIWONG

ประธานกรรมการ:Imgนางปภัสวดี วีรกิตติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภออ่าวลึก สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่

ผู้เขียน:ImgAdisak BOODLA

ประธานกรรมการ:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีศึกษาผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผู้เขียน:Imgวิไลพร ไทยสง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:ImgNipapun RODJANAWIPAT

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ผู้ปกครองนักเรียนตัดสินใจส่งบุตรหลาน เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgเชาวรัตน์ โทณผลิน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลเอกชน ตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgรพีพรรน อินทราเวช

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgรุ่ง เจนจิต

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังและความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgสุธรรม ธราพร

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นต่อรายการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ของผู้ปกครองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา

ผู้เขียน:ImgChalermchai KAEWCHALERM

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนในการนำบุตรหลาน เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgยืนยง จิรัฏฐิติกาล

ประธานกรรมการ:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม

ผู้เขียน:ImgAchara PRASONGDEE

ประธานกรรมการ:ImgPravit Satia

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มระหว่างโรงเรียนรัฐบาลกับของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวรวีร์ ละเอียด

ประธานกรรมการ:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgสุชีวี พันธุ์ครุฑ

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อโรงเรียนอนุบาลเอกชน : กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgVasin PARNDEJPONG

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองนักเรียน ต่อนโยบายการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2537 จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เขียน:Imgธราภรณ์ พรหมคช

ประธานกรรมการ:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาล ต่อการจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค์ : กรณีศึกษาโรงเรียนบรรจงรัตน์ จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgวาม DULYAKORN

ประธานกรรมการ:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชาเอก:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนในการนำบุตรหลาน เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgPusit WONGLEK

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนที่มีระดับเดียวและหลายระดับ ในฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgSompop SUDSANG

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่ บริการ 60% กรมสามัญศึกษา ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ใน ในจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgจตุรงค์ เกิดปั้น

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการวิชาเอก:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12