Search Result of "ผู้ปกครอง"

About 207 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (2016)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวปรารถนา มูลทองน้อย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgนางสาวปรารถนา มูลทองน้อย

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทักษะทางสังคมสำหรับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนวัดลาดพร้าว (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, อาจารย์

แหล่งทุน:โรงเรียนวัดลาดพร้าว และ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อสมรรถนะของครูปฐมวัย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจุไรพร รอดเชื้อ

แหล่งทุน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910...