Search Result of "ผู้บริโภค"

About 1104 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการอาหารปลอดภัยของผุ้กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย ปี 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการค้มครองผู้บริโภค

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภค

หัวเรื่อง:การสำรวจความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

หัวเรื่อง:การศึกษาทบทวนสถานการณ์การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคของประเทศไทย

Img

ที่มา:การคุ้มครองผู้บริโภคในทศวรรษหน้า

หัวเรื่อง:การศึกษาระดับความรู้ พฤติกรรมการเลือกซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน ปี 2550

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการค้มครองผู้บริโภค

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะวิกฤต

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกปลาปักเป้าในประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการพัฒนากฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

หัวเรื่อง:โครงการปฏิรูปกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง

Img
Img
Img
12345678910...