Search Result of "ผู้บริหารสถานศึกษา"

About 57 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์, Imgดร.อัจฉรา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิรัญญา บุนนาค, Imgผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์, Imgรศ.สมศรี กิตติศรีวรพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ผู้เขียน:Imgสาคร วังช่วย

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์, Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหาร ในเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

ผู้เขียน:ImgChaiwehan KONGSAKUL

ประธานกรรมการ:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ผู้เขียน:Imgวีนา ไหมคง

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

ผู้เขียน:ImgPrajuab PLOYLAONG

ประธานกรรมการ:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชาเอก:Imgนางพรรณี ชูทัย เจนจิต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู: กรณีศึกษาโรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2) เขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgAnchalee MANOONLERTKIT

ประธานกรรมการ:Imgพิกุล เอกวรางกูร

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

123