Search Result of "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม"

About 3 results
Img

งานวิจัย

เครือข่ายชนชั้นนำในกัมพูชา: อำนาจและสิ่งท้าทาย (2018)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดิเรก หงษ์ทอง, อาจารย์, Imgนางสาววินิสสา อุชชิน, Imgนายอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img
Img

Researcher

ดร. ดิเรก หงษ์ทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การอ่านตีความและการอ่านเชิงวิจารณ์, ภาษาและวรรณกรรมเขมรถิ่นไทย, ภาษาและวรรณกรรมไทย, ภาษาและวรรณกรรมเขมร, ทฤษฎีอัตลักษณ์และทฤษฎีการผสมผสานทางวัฒนธรรม

Resume