Search Result of "ผิวหนัง"

About 147 results
Img

ที่มา:โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการพัฒนาสมุนไพรรักษาผิวหนัง

หัวเรื่อง:ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชต่อเชื้อยีสต์มาราสซีเซียในสุนัข

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนังและเส้นผมจากสารสกัดสมุนไพร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคำนวณทางเคมีควอนตัมเพื่อทำนายการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนังสำหรับสารประกอบเคมีอินทรีย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผ่นเจลาตินต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังที่ผสมสารสกัดหยาบจันทน์แดง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยของโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678