Search Result of "ผังโรงงาน"

About 36 results
Img

งานวิจัย

การจัดวางผังโรงงานสำหรับกระบวนการผลิตแบบงานสั่งทำ : กรณีศึกษาโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการออกแบบผังโรงงานพลวัต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงผังโรงงานโดยการใช้แบบจําลองสถานการณ์: กรณีศึกษาโรงงานประเภทอาหารซาลาเปาติ่มซำ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจันจิรา คงชื่นใจ, อาจารย์, Imgนายธนพันธ์ คงทอง, อาจารย์, Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การออกแบบและเลือกผังโรงงานอุตสาหกรรม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจิรเกียรติ ทรายทอง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgThanapan Kongtong, Imgปิยสวัสดิ์ พรหมสวัสดิ์, Imgวรัญญา ผู้มีสุข

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มข.

หัวเรื่อง:การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อจัดสมดุลกำลังการผลิตโดยเทคนิคการจำลองแบบปัญหาในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

Img

Researcher

นาย ธนพันธ์ คงทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นาย ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สาขาการจัดการโลจีสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management), การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management), การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management), การขนส่งทางบก (Land Transport)

Resume

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การจัดวางผังโรงงานสำหรับกระบวนการผลิตแบบงานสั่งทำ : กรณีศึกษาโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบผังโรงงานเพื่อลดระยะทางการขนย้ายระหว่างสถานีงานในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้การจำลองสถานการณ์

ผู้เขียน:Imgแววดาว สมานพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgนันทชัย กานตานันทะ

กรรมการร่วม:Imgดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2012)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงผังโรงงานสำหรับการผลิตหลอดอลูมิเนียม

Img

Researcher

ดร. ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Logistics

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัชพันธ์ ขำญาติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมอุตสาหการ

Resume

Img

Researcher

นาย จิรเกียรติ ทรายทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Supply Chain Coordination, Inventory Policy, Supply Disruption, Uncertainties in Supply Chain

Resume

12