Search Result of "ผังระบบงาน IDEF0"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อของโรงงานกระดาษ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Logistics

Resume