Search Result of "ผักและผลไม้"

About 236 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img
Img
Img

งานวิจัย

การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธัศวินทร์ ยิ้มละมัย, Imgพวงแก้ว เตชะภัทร

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการแห้งผักและผลไม้โดยการใช้เทคโนโลยีร่วมกับไมโครเวฟ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น ด้านผักและผลไม้ (2017)

ผลงาน:ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำต่อคุณภาพของเมล็ดมะเขือพวง

นักวิจัย: Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgชนิกานต์ เกิดกล้า Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผักและผลไม้สด (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ดอง (1998)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgนางสาวน้อย สาริกะภูติ

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

12345678910...