Search Result of "ผักแบบครบวงจร"

About 7 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการโลจิสติกส์ผักแบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการโลจิสติกส์ผักแบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์

Img

Researcher

นาย อนุมัติ อิงคนินันท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ระบบควบคุมอัตรโนมัติ, ระบบฝังตัว Embedded system

Resume

Img

Researcher

นาย เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อณูวิทยาของไวรัสพืช, การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสพืช, การควบคุมโรคไวรัสของพืช

Resume