Search Result of "ผักหวานบ้าน"

About 14 results
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของผักหวานบ้าน (Sauropus androgenus, L. Merr) ระหว่างการเก็บรักษา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิชา พืชสิงห์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับของผู้บริโภคต่อบะหมี่สดผสมผักหวานบ้าน

ผู้เขียน:Imgกุลรัตน์ จิรัฐติยางกูร

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวชนิดา ปโชติการ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจุฑามาศ เอกะวิภาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของการใช้น้ำร้อนต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus, L. Merr) ระหว่างการเก็บรักษา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:ผลของการลดอุณหภูมิก่อนการเก็บรักษาและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพบางประการของยอดผักหวานบ้าน

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของการใช้น้ำร้อนต่อคุณภาพของผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus L. Merr) ระหว่างการเก็บรักษา

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของผักหวานบ้าน (Sauropus androgenus, L. Merr) ระหว่างการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิชา พืชสิงห์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผักหวานบ้าน

Img

Researcher

นาย พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, การให้น้ำพืชในระดับไร่นา

Resume

Img

Researcher

นาย สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร, ระบบการให้น้ำพืช และคอมพิวเตอร์ในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย ชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตผัก, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, เทคโนโลยีเมล็ดพันธฺุ์, การปลูกพืชในสภาพแวดล้อมควบคุม

Resume