Search Result of "ผักพื้นบ้านของไทย"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์หาคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งตับและฤทธิ์ต้านไวรัสในผักพื้นบ้านของไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งตับและฤทธิ์ต้านไวรัสในผักพื้นบ้านของไทย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งตับและฤทธิ์ต้านไวรัสในผักพื้นบ้านของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง อุทัยวรรณ ด้วงเงิน

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ผักพื้นบ้านของไทย

Resume