Search Result of "ผักพื้นบ้าน กระเจี๊ยบ การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ การจัดจำพวกแบบชาวบ้าน การจำแนกประเภท อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ

Img

Researcher

ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

Resume