Search Result of "ผักพื้นบ้าน"

About 98 results
Img

งานวิจัย

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดและผักพื้นบ้านในรูปอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผักพื้นบ้านใกล้ตัวที่ช่วยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็ง (2015)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Janpen Saengprakai,

วารสาร:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณค่าเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านและอาหารไทย (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของผักพื้นบ้านที่อุทยานผักพื้นบ้านบึงฉวาก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเชาว์ เสาวลักษณ์, Imgนายสนธยา เอียดทองดำ, Imgนายอำนวย ช้างวงศ์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์หาคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งตับและฤทธิ์ต้านไวรัสในผักพื้นบ้านของไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวขวัญกมล ทวายตาคำ, Imgนางสาวนงลักษณ์ หนูเจริญ, Imgนางสาวมธุรส คำก้อน, Imgนายนพดล แก้วคำไสย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอล และสารแอนโทไซยานินในผักพื้นบ้านบางชนิด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อินทิรา ขูดแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภาริตา ลิมปิโชติกุล

แหล่งทุน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, Imgนางบุญมา นิยมวิทย์, Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาชื่อผักพื้นบ้านของไทลื้อในยูนนาน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr. Prof. Lu Sheng

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการต้านไวรัสตับอักเสบบีในระดับชีวโมเลกุล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร สัญชัย พยุงภร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผักพื้นบ้านรสเปรี้ยวในการเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริพรรณ สุขขัง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง

แหล่งทุน:หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

แหล่งทุน:Japan International Research Center for Agricultural Sceinces (JIRCAS)

Img
Img

งานวิจัย

การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

12345