Search Result of "ผักปลอดภัย"

About 58 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพการผลิตผักปลอดภัยในห่วงโซ่อาหารด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เคหการเกษตร

หัวเรื่อง:ท่ามะขามโมเดล เครือข่ายชาวสวนรายย่อยผลิตผักปลอดภัยด้วยชีววิธี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินพฤติกรรมในการเลือกซื้อพืชผักปลอดภัย (Safe Vegetable) ตราดอยคำในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgดร.สันติ แสงเลิศไสว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgเพ็ญพร เจนการกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบัณฑิต ชัยวิชญชาติ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:กระทรวงยุติธรรม

หัวเรื่อง:โครงการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรและการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนและการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนแก่ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวบนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตผักปลอดภัยของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ผู้เขียน:ImgKitikhoon BOONTHANOOWANG

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเกษตรที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดภัยสารพิษ ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเลย จังหวัดเลย

ผู้เขียน:ImgSiraya KREEPAT

ประธานกรรมการ:Imgนางรัตนวรรณ รุณภัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ พุ่มน้ำเค็ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในโครงการและนอกโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่

ผู้เขียน:Imgปวีณา สำเร็จ

ประธานกรรมการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่ แหล่งชุมชน

123