Search Result of "ผักตบชวา"

About 161 results
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกเชื้อราที่ทำลายใบผักตบชวา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศันศนีย์ เผดิมรอด

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระถางชีวภาพจากผักตบชวา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภรต กุญชร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษของเชื้อราควบคุมผักตบชวา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

ผลของการเสริมผักตบชวาแห้งในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกระต่ายรุ่น-ขุน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายลักษณ์ เพียซ้าย, Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
123456789