Search Result of "ผัก"

About 1829 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบผักโขม (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

บร็อกโคลี่ผักมหัศจรรย์ ที่มากด้วยคุณค่า (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pramote Saridnirun, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลิตภัณฑ์แยมผัก (2013)

นักวิจัย:ImgMs.Chowladda Teangpook,

ประเภท:

Img

ที่มา:ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผักอย่างมืออาชีพ

หัวเรื่อง:ผลิตมะเขือเทศเพื่อส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3(เต่างอย)จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:คณะเกษตร กำแพงแสน (คลินิกสุขภาพพืช และชมรมปลูกพืชผักไม่ใช้ดิน)

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

หัวเรื่อง:ไอโซไซม์กับการแยกายพันธุ์พืชผักบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริพร (ลาออก) ชุมแสงโชติกุล, Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

หัวเรื่อง:ไอโซไซม์กับการแยกสายพันธุ์พืชผักบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริพร (ลาออก) ชุมแสงโชติกุล, Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

หัวเรื่อง:โครงการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย (ประเทศไทย)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img

งานวิจัย

ผักสดตัดแต่งพร้อมบริโภค (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซีพีออล์ จำกัด(มหาชน)

Img

งานวิจัย

โครงการการผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์แบบบูรณาการ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

12345678910...