Search Result of "ผสมปุ๋ย"

About 27 results
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

Img

งานวิจัย

เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาญณรงค์ มาหลิน, Imgนายธเนศพล หลักคำ

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (หมวดทุนอุดหนุนวิจัย)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบผสมปุ๋ยและตรวจสอบปุ๋ยอัตโนมัติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การพัฒนาต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบวิเคราะห์และออกแบบเครื่องผสมปุ่ยเคมีแบบอัตโนมัติระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุมการทำงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การออกแบบเตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลงเพื่อใช้ในการอบแห้งในโรงงานผสมปุ๋ยขนาดเล็กโดยใช้วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

Img

ที่มา:สวพ. มก.

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาเตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลงเพื่อใช้ในการอบแห้งในโรงงานผสมปุ๋ยขนาดเล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การพัฒนาต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน

Img
Img
12