Search Result of "ผศ.สุระพล เธียรมนตรี"

About 3 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน้ำในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.สุระพล เธียรมนตรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.สุระพล เธียรมนตรี

แหล่งทุน:สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Img

Researcher

ดร. พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Scheduling Theory, Feasibility Study

Resume