Search Result of "ผศ.ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

Resume