Search Result of "ผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช"

About 4 results
Img

งานวิจัย

โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช, Imgภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ตำรับยา ตำราไทย (2008)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

Researcher

ดร. จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nanomaterials, Inorganic Chemistry

Resume