Search Result of "ผศ.ดร.รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากพืช และเชื้อจุลินทรีย์

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิจัยและประเมินผลการศึกษา

Resume