Search Result of "ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณะธรรม"

About 2 results
Img

งานวิจัย

โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (2019)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณะธรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณะธรรม

แหล่งทุน:สำนักงานการเคหะแห่งชาติ

Img

Researcher

ดร. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:องค์กรแห่งการเรียนรู้, การจัดการความรู้, การเรียนรู้, ระบบบริหาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Resume