Search Result of "ผศ.ดร.ปรียาพร โกษา"

About 56 results
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการลดลงของพื้นที่ป่าที่มีต่อปริมาณตะกอนเหนือพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประเมินปริมาณน้ำท่าด้วยแบบจำลอง SWAT กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิงตอนบน (2014)

หัวหน้าโครงการ:ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, Imgภัทราพร แสงทอง

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประเมินพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำลำตะคองด้วยแบบจำลอง MIKE FLOOD (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายภาณุพงษ์ ทีฆบุญญา, Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อน้ำท่าในลุ่มน้ำมูลตอนบน ประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประเมินประสิทธิภาพสำหรับทรัพยากรน้ำของระบบการจ่ายน้ำในเมืองและชนบท (2016)

หัวหน้าโครงการ:ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยแบบจำลอง MIKE FLOOD (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและน้ำท่า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประเมินสมดุลน้ำโดยใช้ SWAT (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเหมาะสมของแบบจำลองภูมิศักยภาพของพิภพสำหรับประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่นาข้าว และพื้นที่ชุมชน ด้วยแบบจำลอง SWAT (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำลองการไหลไม่คงตัวในแม่น้ำลพบุรีโดยใช้ซอฟต์แวร์ HEC-GeoRAS (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geomatics, Satellite Surveying, Urban and Regional Planning

Resume

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลบทความดีเด่น (2012)

ผลงาน:ความถูกต้องเชิงตำแหน่งจากการประมวลผลข้อมูลการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสโดยรูปแบบออนไลน์

นักวิจัย: Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

Doner:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

123