Search Result of "ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทรองเท้า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, Imgสุภัทรา พ่วงแพ

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Img

Researcher

ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Human-Computer Interactions, E-Commerce, Quantitative Studies, SEM

Resume