Search Result of "ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาย ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Resume