Search Result of "ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การทำให้รำข้าวคงตัวด้วยการอบแห้งแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Drying Technology, Finite Element, Transport Phenomena Modeling

Resume