Search Result of "ผศ.จันทร์ทิพย์ ซื่อสัตย์"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการขัดขวางการให้สีของสีรีแอคทีฟผสมในการย้อมผ้าฝ้าย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีของสีย้อม, การย้อมและการตกแต่งผ้า

Resume