Search Result of "ผศ. ชวลิต มณีศรี"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ. ชวลิต มณีศรี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

Researcher

ดร. ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume