Search Result of "ผศ บุษกร อุตรภิชาติ"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตนักเก็ตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อสำเร็จรูป (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgดร.ประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ประมวล ทรายทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก , การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ทางอาหาร, การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

Resume