Search Result of "ผลไม้"

About 1145 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารละลายเชลแล้กเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพผลไม้เมืองร้อนไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ, Imgผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์, Imgรศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชีววิทยาของแมลงวันผลไม้ (Guava fruitfly);Bactrocera correcta (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Praparat Hormchan, Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

นำผลไม้รวม ประเภทศิลปกรรม (2010)

นักวิจัย:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพกาแฟและน้ำผลไม้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากล้วยผสมน้ำผลไม้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณพสชนัน มุสิกะพงศ์ และ พัทธมน เยี่ยงมานิต)

12345678910...