Search Result of "ผลิตสื่อ"

About 37 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การติดตามผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรงค์ศรี แสงบรรจง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์ไร้กรอบ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตสื่อประสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเว็บเพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อทางการเกษตร

ผู้เขียน:Imgธนกฤต ชมภูนุช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาพ ปัญหาและความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิกในการผลิตสื่อการสอนของครู ในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเว้บไซต์เพื่อการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:สภาพการใช้และความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิก เพื่อการผลิตสื่อ ของครูในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น สกว.ภายใต้ชุดโครงการ “การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในชุมชนและพื้นที่ ประจำปี 2559” (2017)

นักวิจัย:Imgดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Unit) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

Researcher

นาย ทัชชกร สัมมะสุต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการตลาด ธุรกิจ โฆษณา IMC

Resume

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2008)

ผลงาน:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกฝนคำศัพท์ Word Factory รุ่น 2.1

นักวิจัย: Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

12