Search Result of "ผลิตภาพ"

About 287 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยสรีรวิทยาและการเขตกรรมเชิงประสานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพมันสำปะหลังไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม ปี 2550 (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...