Search Result of "ผลิตภัณฑ์แปรรูป"

About 52 results
Img
Img

งานวิจัย

การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลเกษตรให้ได้มาตรฐาน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี, Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันงาให้อยู่ในรูปผงเอ็นแคปซูเลต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวัลย์ วอร์โร, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador)ประจำปี 2548 (2005)

นักวิจัย:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
123