Search Result of "ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ"

About 49 results
Img
Img

งานวิจัย

การยกระดับมาตรฐานยอไทย และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากเนื้อยอสุกเพื่อบรรจุลงในฝา I-Cap (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:บริษัท โกลด์ออนดิ จำกัด

Img

งานวิจัย

การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายต่อยอดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเชิงพาณิชย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนายธนภูมิ มณีบุญ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีสาร Lovastatin สูง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีสาร Lovastatin สูง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การยกระดับมาตรฐานยอไทย และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช."

หัวเรื่อง:การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

123