Search Result of "ผลิตภัณฑ์เนื้อ"

About 100 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อมะพร้าวอบแห้ง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:บริษัท โคโคนัท แฟคทอรี่ จำกัด

Img

งานวิจัย

การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอรืรอกซีแอกซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้กเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3 "นวัตกรรมเนื่องและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยในอาหารและสุขภาพ"

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมกวาวเครือขาวในสูตรอาหารต่อคุณภาพซากโคพันธุ์กำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน: ผลของกระบวนการให้ความร้อน ความดัน การหมัก และการขึ้นรูปแบบแพตตี้ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช, Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, Imgดร.หทัยชนก กันตรง, Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ, Imgนางสาวทิพา วรเนตรสุดาทิพย์, Imgฐิตาพร ตัมพานุวัตร, Imgภาธิกา เพ่งพินิจ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, Imgดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร : ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนโพนยางคำแดดเดียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดและใช้ประโยชน์โพลีแซคคาไรด์จากผลสำรองในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูคืนรูป (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว รัดใจ ปคุณพูลสิน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

12345