Search Result of "ผลิตภัณฑ์อาหารเส้น"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งมันเทศ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การดัดแปรแป้งข้าวทางกายภาพโดยการปรับเปลี่ยนเค้าโครงทางแคลอรีเมตริกเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งข้าว

Img

Researcher

นางสาว สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าว (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img

Researcher

นาย สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชมดาว สิกขะมณฑล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลการทดสอบประสาทสัมผัส การวิเคราะห์อาหาร, (Food Product Development and Sensory Evaluation)

Resume