Search Result of "ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ"

About 67 results
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์, Imgดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชัชวาลี ชัยศรี, Imgมนทกานติ ท้ามติ้น, Imgระพีพร เรืองช่วย, Imgสมเกียรติ ปรัชญาวรากร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, Imgนางบุญมา นิยมวิทย์, Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว-หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียนจากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลประเภท Professional Vote รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2009)

ผลงาน:การตรวจหาไอจีเอฟ-วัน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) ในซีรัมจระเข้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

นักวิจัย: Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์ Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์ Imgนายสิทธิธนา อาดำ

Doner:โครงการ IRPUS ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวหมาก

Img

งานวิจัย

การศึกษาหาวิธีและสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับสาหร่ายทะเล (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

ต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสาหร่ายทะเลอินทรีย์สู่อุตสาหกรรม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเลี้ยงสาหร่ายทะเลเชิงพาณิชย์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

ผลของการทำแห้งและอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงฟังก์ชั่นของสาหร่ายทะเล (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

1234