Search Result of "ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใย"

About 18 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

การประกวดรวงวัลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2017 (2017)

ผลงาน:ชุดอุปกรณ์การท้าผ้าบาติกจากแป้งหัวบอน

นักวิจัย: Imgรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ Imgจรูญ คล้ายจ้อย Imgเกษม มานะรุ่งวิทยา Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

Doner:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นาง กัณทิมา โอชารส

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. นัฏพร ขนุนก้อน

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:พลาสติกชีวภาพ,, พลาสติกผสม, การแปรรูปพลาสติก

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชลลดา บุราชรินทร์

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์, การวิจัยทางธุรกิจ, การจัดการนวัตกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีสารสนเทศ, Data mining, การจัดการฐานข้อมูล

Resume

Img

Researcher

ดร. รังสิมา ชลคุป

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและโพลิเมอร์

Resume