Search Result of "ผลิตภัณฑ์ปลานิล"

About 13 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการกำหนดค่าไนโตรเจนแฟคเตอร์ในผลิตภัณฑ์ปลานิลของไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการการกำหนดค่าไนโตรเจนแฟคเตอร์ในผลิตภัณฑ์ปลานิลของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว สายสุดา ศรีอุไร

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านสหกรณ์

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:องค์การและการจัดการ, การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ

Resume

Img

Researcher

นาง จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์, การตลาดสินค้าการเกษตร, การบริหารจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการเชิงกลยุทธ์

Resume

Img

Researcher

ดร. สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Project Analysis, Financial Management, Rural Financial Markets, Rural Development

Resume

Img

Researcher

ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Life Cycle Assessment, Sustainable Consumption and Production , Trade and environment

Resume