Search Result of "ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนของการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ระดับวิสาหกิจชุมชน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Decision Analysis, Optimization, Simulation

Resume