Search Result of "ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

About 46 results
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

การประกวดรวงวัลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2017 (2017)

ผลงาน:ชุดอุปกรณ์การท้าผ้าบาติกจากแป้งหัวบอน

นักวิจัย: Imgรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ Imgจรูญ คล้ายจ้อย Imgเกษม มานะรุ่งวิทยา Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

Doner:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ การประกวด Green Design Awards 2013 Theme : การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยธรรมชาติหรือเศษวัสดุ (2013)

ผลงาน:ต้นแบบแผ่นหลังคาโปร่งแสงจากฟางข้าว

นักวิจัย: Imgนายกิตติศักดิ์ คำโพชา Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความตระหนักและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กระทรวงอุตสาหกรรม (ยุทธศาสตร์ EU White Paper)

หัวเรื่อง:การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:ความตระหนักและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาในประเทศไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgชัชนันท์ วีระฉายา

ประธานกรรมการ:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวัฒนา ศรีสัตย์วาจา

กรรมการวิชารอง:ImgSuraporn Sainsalai

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวัดพฤตกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การวิจัยเชิงสำรวจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หัวเรื่อง:การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลาง ขนาดเล็กในส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2556 (2013)

ผลงาน:การพัฒนากรอบการดำเนินการและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต

นักวิจัย: Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ImgShabbir H. Gheewala Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์ Imgสิรินทรเทพ เต้าประยูร

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจับ (สกว.)

123