Search Result of "ผลิตภัณฑ์ชุมชน"

About 81 results
Img

ที่มา:ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยรัฐบาล

หัวเรื่อง:2546 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยการแปรรูปเพื่อส่งเสริมการส่งออกภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึงผลิตภัณฑ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, Imgนางสาวภารดี อสุโกวิท

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจความพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับเป็นดีของดีประจำอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345