Search Result of "ผลิตผักคะน้า"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การเพิ่มรอบการผลิตผักคะน้าในโรงเรือนตาข่าย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกรุง สีตะธนี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การเพิ่มรอบการผลิตผักคะน้าในโรงเรือนตาข่าย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกรุง สีตะธนี

Img
Img

Researcher

ดร. ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมวิจัย

Resume

Img

Researcher

นาย กรุง สีตะธนี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, การผลิตผัก

Resume