Search Result of "ผลักดันน้ำ"

About 10 results
Img

งานวิจัย

การจำลองพลศาสตร์ของไหลของการผลักดันน้ำในทางน้ำเปิดโดยกังหันน้ำ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์ผลของการผลักดันน้ำโดยใบพัดชนิดแกนนอน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์ตำแหน่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่เหมาะสมด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์

Img

งานวิจัย

การจำลองพลศาสตร์ของไหลของกังหันน้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Resource Management, Hydraulics

Resume

Img

Researcher

ดร. จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Hydranlic and Hydrology

Resume

Img
Img

Researcher

นาย นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมชลศาสตร์, ออกแบบระบบชลประทาน

Resume

Img

Researcher

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

Resume