Search Result of "ผลักดัน"

About 55 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วฃ.ผลักดันงานวิจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อชีวิตที่เป็นสุขและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การใช้หอยสองฝาในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำลองพลศาสตร์ของไหลของการผลักดันน้ำในทางน้ำเปิดโดยกังหันน้ำ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบปัจจัยผลักดันการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในระดับประเทศและระดับรายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์ผลของการผลักดันน้ำโดยใบพัดชนิดแกนนอน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์ตำแหน่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่เหมาะสมด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award) (2010)

นักวิจัย:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั

ผู้เขียน:Imgวิเชียร ชูสงค์

ประธานกรรมการ:Imgกานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์

กรรมการร่วม:ImgWisut Wichitputcharporn, Imgปัญญา ธีระวิทยเลิศ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในสหกรณ์ผู้ผลิตและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ นนทบุรี จำกัด

ผู้เขียน:Imgจิตราวดี สมบัติมล

ประธานกรรมการ:ImgNarong Koojaroenprasit

กรรมการร่วม:Imgดร.ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนกิจกรรมของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

123