Search Result of "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์"

About 70 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องบทประยุกต์ โดยการใช้ฮิวริสติก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

ผู้เขียน:Imgนิยูสนี อามะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปรผัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน

ผู้เขียน:Imgโสภาพรรณ เวชากุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "ความน่าจะเป็น" โดยการใช้สื่อประสม โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgฤวลีย์ มณีรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาบวก ลบ เศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผู้เขียน:Imgณัฐชัย อินทรสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกพาณิชยการ เรื่อง "เซต" ระหว่างกลุ่มที่สอนโดยการใช้การเรียนแบบร่วมมือกับวิธีสอนแบบอธิบาย

ผู้เขียน:Imgกมลภัสสร์ มั่นศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว" โดยการใช้สื่อประสม โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgศลิดดา จุติเวช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่" โดยการคัดสรรกลวิธีการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgสมโชค ขำคำ

ประธานกรรมการ:Imgกรรณิกา คงสาคร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง"ร้อยละ" ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนแบบปกติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง"รูปสี่เหลี่ยม"ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนา วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgนันทิพา กงวิไล

ประธานกรรมการ:Imgยุพิน พิพิธกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "ระบบจำนวนเชิงซ้อน" โดยใช้สื่อประสมกับการ สอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgนำสุข กลางสูงเนิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกิตติ พัฒนตระกูลสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "การแปรผัน" โดยการใช้กลวิธี STAR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgธนะชาติ ถนอมกุลบุตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว" โดยใช้กลวิธี STAR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgปาจรีย์ เยาดำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234